VIAF 2019 [ Bac Ninh, VN ]

 06/Nov/2019 - 08/Nov/2019

VIAF 2019 được giới thiệu nhằm hỗ trợ các nhà cung cấp công nghiệp, dịch vụ kỹ thuật và nhà thầu phụ gặp gỡ người dùng cuối, công ty kỹ thuật, OEM, nhà thầu phụ của các ngành công nghiệp địa phương trong lĩnh vực sản xuất nói chung và sản xuất chính xác công nghệ cao. Triển lãm hướng tới sự tương tác tối đa giữa các nhân viên trong ngành từ Kỹ thuật Nhà máy & Nhà máy, Sản xuất, Bảo trì, R & D & Kỹ thuật Dự án, QA / QC & Lab, An toàn, Môi trường, Quản lý Cơ sở, Mua hàng và các bộ phận liên quan đến kỹ thuật khác để nhận thông tin cập nhật về các công nghệ đang được áp dụng cho các ngành công nghiệp

@ OMG Events Management all rights reserved

  MENU