VIMF 2019 [ Binh Duong, VN ]

 12/Jun/2019 - 14/Jun/2019

Triễn lãm VIMF 2019, 12 -14 June in BinhDuong,là Triển Lãm Quốc Tế Chuyên Ngành Về Máy Móc Thiết Bị, Dung Cụ Vật Liệu, Công Nghệ Kỹ Thuật Ứng Dụng Cho Ngành Công Nghiệp Sản Xuất, Cơ Khí Chế Tạo và Công Nghiệp Phụ Trợ. 

@ OMG Events Management all rights reserved

  MENU